การเลี้ยงปลาน้ำกร่อยคืออะไร


Share Button

เรารู้จักการเลี้ยงสัตว์น้ำกันมานาน โดยเฉพาะการเลี้ยงปลา ซึ่งก็สามารถเลี้ยงได้ในหลายลักษณะ ทั้งในทะเล ในบ่อ ใน กระชังบก เป็นต้น
ประเทศไทยเรามีฝั่งทะเลที่เป็นป่าแสมโกงกาง เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมเหมาะแก่การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ล้านไร่ การเลี้ยงปลาน้ำกร่อยเป็นอุตสาหกรรม มีการทำกันในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไต้หวัน แต่ในประเทศไทย การเลี้ยงปลาน้ำกร่อยยังไม่อยู่ในความนิยม ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากปลาน้ำกร่อยที่นิยมเลี้ยงกันคือ ปลานวลจันทร์ทะเล ไม่อยู่ในความนิยมของคนไทยและค่อนข้างมีราคาถูก ส่วนปลาที่มีราคาแพงและคนไทยนิยม เช่น ปลากะพง ก็หาลูกปลาที่จะนำมาเลี้ยงค่อนข้างยาก
การเลือกทำเลขุดบ่อเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ควรเป็นที่ราบลุ่ม ชายฝั่งทะเลที่มีน้ำทะเลท่วมถึง และเมื่อระดับน้ำทะเลขึ้นสูง ควรมีระดับความลึกประมาณ 1.5 เมตร พื้นที่ดังกล่าวไม่ จำเป็นต้องขุดดิน เพียงแต่ตีคันรอบเป็นบ่อ วางท่อระบายน้ำทะเลเข้า เมื่อระดับน้ำขึ้น และวางท่อระบายน้ำทิ้งเมื่อระดับน้ำ ทะเลต่ำ ลักษณะดินควรเป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดี และมีความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6.5-7.5 ซึ่งเหมาะสำหรับการเจริญ เติบโตของสาหร่าย
ลักษณะของฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อยที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง คือ มีบ่อเลี้ยงลูกปลาขนาดนิ้วมือและบ่อเลี้ยงปลาใหญ่ ในฟิลิปปินส์ เนื้อที่ฟาร์มเลี้ยงปลาจะแบ่งออกเป็นบ่อต่างๆ คือ บ่ออนุบาลร้อยละ 1 บ่อเลี้ยงลูกปลาขนาดนิ้วมือร้อยละ 9 และบ่อเลี้ยงปลาใหญ่ร้อยละ 90 บ่อเลี้ยงปลาใหญ่โดยมากมีเนื้อที่ตั้งแต่ 3-5 ไร่ และมีระดับความลึก 30-120 เซนติเมตร
การจัดรูปบ่อเลี้ยงปลาน้ำกร่อย มีลักษณะคล้ายกับบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืด รูปบ่ออาจเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยคันดินสูงกว่าระดับเก็บกักน้ำ 90 เซนติเมตร คันดินรอบนอกเป็นคันรอบบ่อต่างๆ เป็นคันใหญ่และแข็งแรง สูงกว่าระดับน้ำทะเลเมื่อขึ้นสูงเต็มที่ประมาณ 50 เซนติเมตร
น้ำที่มาหล่อเลี้ยงปลาระบายจากคูส่งน้ำติดต่อกับทะเล ประตูระบายน้ำควรทำด้วยวัสดุแข็งแรง เช่น คอนกรีตหรือ อิฐหรือทำด้วยไม้ การเก็บกักและการระบายน้ำดำเนินการให้ประสานกับการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล ประตูน้ำมีช่องสำหรับใส่ตะแกรงป้องกันศัตรูปลาเข้ามาในบ่อ บ่อต่างๆ มีทางน้ำติดต่อเข้าหาทางน้ำสายหลักซึ่งอยู่ในที่มีระดับต่ำสุด ทำให้สามารถควบคุมการถ่ายเทน้ำเข้าและออกได้ทุกๆ บ่อ และทำให้การจับปลาสะดวกยิ่งขึ้น
ในบ่อเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ดินมีความสำคัญในการผลิตปลา ดินส่วนใหญ่เป็นดินตะกอนซึ่งพัดพามากับน้ำและดินที่ดีที่สุด เป็นดินที่เกิดมาจากภูเขาไฟ ดินก้นบ่อควรเป็นดินที่เก็บกักน้ำได้ดี
แหล่งที่มาของน้ำได้มาจากทะเลและน้ำฝน แต่ในบางท้องที่อาจได้น้ำจืดจากลำธารหรือลำคลอง แหล่งที่มาของน้ำ ทำให้ความเค็มของน้ำต่างกัน การระเหยทำให้น้ำมีความเค็มเพิ่มขึ้น แต่เมื่อฝนตกหรือได้รับน้ำจืด ความเค็มจะลดลง ความเค็มของน้ำอาจจะแตกต่างกัน หากบ่อสร้างในที่ใกล้ทะเลและบ่ออยู่ลึกเข้ามาในผืนดินที่ได้รับน้ำจืด
อุณหภูมิของน้ำแตกต่างกันตามฤดูกาล ในบ่อสำหรับเลี้ยงปลาน้ำกร่อยส่วนใหญ่มักมีระดับน้ำตื้น ในฤดูร้อน อุณหภูมิของน้ำอาจจะสูงถึง 35 องศาเซลเซียส ฉะนั้น ภายในบ่อควรจะขุดให้มีส่วนลึกที่ปลาจะหลบอาศัย น้ำในบ่อปลาควรมีลักษณะเป็นด่างเล็กน้อย และมีก๊าซออกซิเจนพอเพียง
การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทของการเลี้ยงปลาที่มีความน่าสนใจ และผู้ที่เลี้ยงจะต้องศึกษาถึงสถานที่ที่เหมาะสม และมีการจัดการอย่างถูกต้องด้วย